Veg Kabab Paratha

Veg Kabab Paratha

Shakti nagar dhal, Opp super shopping centre, Faizabad Road, Shakti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh, India

+91 8303272183

No additional details for Veg Kabab Paratha

Keep in Touch